Specialista na vysokozdvižné vozíky

Školení řidičů VZV

Jsme akreditované školící středisko pro pracovní činnost: Obsluha vysokozvižného vozíku

Školící středisko - teoretická výuka

Školitel Franta Zeman +420 603 145 155

Praktická část - technika vozíku, jízdy, manipulace s břemeny se školí v areálu firmy             

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO VÝCVIKU

Žádám o přijetí do výcviku a ke zkoušce (zakroužkujte správnou variantu):

 

a) k získání průkazu řidiče motorových vozíků třídy ........  druh .................................

 

b) k rozšíření průkazu řidiče  motor. vozíků na třídu  ........ druh .................................

 

O své osobě uvádím:

 

Příjmení ...................................  jméno  ..............................

 

Datum a místo narození: .................................................Stát. obč. .........................

 

Trvalé bydliště: ...............................................................       PSČ ........................

 

Občanský průkaz ................................... Rodné číslo  ............................................

 

Řidičský průkaz vydaný DI policie ČR v ................... č. ..................... skup. ............

 

Průkaz řidiče mot. vozíků číslo ................... třída ................ druh ...........................

 

Prohlašuji místopřísežně, že nejsem nespolehlivým k řízení motorových vozidel, že mi

nebyl odebrán řidičský průkaz, a že netrpím žádnou utajenou tělesnou nebo duševní vadou, která by mě činila neschopným k řízení motorových vozidel. Jsem si vědom následků nepravdivosti tohoto prohlášení, zejména pak toho, že bude  odmítnuta moje přihláška ke zkoušce nebo odňato již udělené řidičské oprávnění. V těchto

případech se zavazuji nahradit výcvikovému zařízení plnou hodnotu již poskytnutého výcviku (nebo jeho části)

podle platné sazby za výcvik.

Podle § 7 vyhl. MV č. 87/l964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění platných předpisů, není spolehlivým k řízení motorových vozidel:

a) kdo se podle rozhodnutí soudu, zastupitelského orgánu nebo okresního dopravního inspektorátu policie

    dopustil trestného činu, provinění nebo přestupku, z něhož vyplývá, že nemá v době podání žádosti o vy-

    dání  řidičského oprávnění  oprávnění  dostatek kázně potřebné pro bezpečnost silničního provozu

b) kdo požívá často a nadměrně alkoholické nápoje, nebo kdo požívá omamné prostředky

c) ten, komu je soudem zakázáno řízení motorových  vozidel.

Dopustil-li jste se jednání, z něhož vzhledem k těmto ustanovením vyplývá pochybnost o Vaší spolehlivosti,

uveďte zde, kdo a s jakým výsledkem toto Vaše jednání projednal.

 

 

V .............................   dne  .............................

..................................................

podpis žadatele

 

 

 

 

                        ZPRÁVA  O  LÉKAŘSKÉM  VYŠETŘENÍ

 

Žadatel byl vyšetřen a uznán schopným  - neschopným  k řízení motorových vozíků třídy a druhu:

 

 

Podle výsledku prohlídky lze očekávat, že se schopnost žadatele k řízení zhorší a navrhuje se proto

opětné lékařské vyšetření nejpozději do:

 

Poznámka: Je-li žadatel schopný k řízení motorových vozidel jen s použitím brýlí, je nutno vyznačit zde

tuto skutečnost.

 

 

Datum  ....................................                Razítko a podpis lékaře: